OM SAJTEN:
Det här är ett oberoende och icke-kommersiellt verktyg för att snabbt och lätt få relevant information ur det enorma utbudet på Internet. Urvalet av länkar baseras på det enda kriteriet att sidan skall innehålla för resenären värdefulla upplysningar. Trots det kan PM naturligtvis inte ta ansvar för de fakta och rekommendationer som framförs på de länkade sidorna, och än mindre för eventuella olyckliga följder för den enskilde som åtlyder mer eller mindre välgrundade råd. Var god observera att Mikaels tips, liksom guidens utförande i övrigt, har rättsligt skydd mot kopiering enligt lagen om upphovsrätt.
©1998-2004 PM

Tillbaka
ABOUT THIS SITE:
This is an independent and non-commercial tool for getting relevant information quickly and easily out of the enormous supply on the Internet. The selection method of links is based on the sole criterion that the page shall contain particulars, which are useful to the traveller. Even though, it is naturally not possible for PM to take responsibility for facts and advices given on the linked pages, and even less for possibly unfortunate consequences for the individual who is following more or less well-founded advices. Please note that Michael's tip, as well as the overall design, is protected against copying according to international conventions.
©1998-2004 PM

Back